Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 i  art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (Dz.Urz. UE.L 2016 nr 119, s.1; dalej zwanej RODO), informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej i w systemach informatycznych jest:   OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ W GRYFICACH

                                    72 -300  Gryfice Pl. Zwycięstwa 37  tel. 91 38 53 277 fax 91 38 53 278

                                     reprezentowany przez Dyrektora

 1. W Ośrodku Pomocy Społecznej powołano  Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 91 38 53 282 lub adresem e-mail:  iod@ops.gryfice.eu
 2. W zależności od rodzaju złożonego przez Panią/Pana wniosku dana osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze dotyczącego realizacji zadań wynikających z niżej wymienionych ustaw, tj.:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tj. Dz.U.  z 2017 r.  poz. 1769 ze zm.).    

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1518 ze zm.)

3) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U.  z 2017 r.  poz. 180).

4) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).

5) Ustawy z dnia  07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2018 poz. 554 ze zm.).

6) Ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

7) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1851 ze zm.) .

8) Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej (Dz.U.  z 2018 r. poz.998).

9) Ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r.   o  świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

10) Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).

11) Ustawy z 5  grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (tj. Dz.U. 2017 poz. 1832 ze zm.).

12) Ustawy  z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2092 ze zm.).

13) Ustawy z dnia 07 września 1991 r.  o systemie oświaty    (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2198 ze zm.).

14) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 882 ze zm.)

15) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1828 ze zm.)

16) Ustawy z dnia o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze).
 2. Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, instytucji publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami na potrzeby realizacji zadań wymienionych w pkt 3. 
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Panu następujące uprawnienia :
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych  ,
 3. prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sytuacji wyłącznie wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych dotyczących realizacji zadań  wymienionych w pkt 3 jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania. Nie podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora nie podlegają zautomatyzowanemu w podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust 4 RODO. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 04-09-2018 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Semczuk 04-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-09-2018 11:51